Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency) [PDF download]

Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency)

Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency) review nội dung:

Nội dung cơ bản:

Phrasal verb là một dạng tiếng Anh mà bạn thường xuyên gặp trong các câu cấu trúc tiếng Anh. Đây là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Phrasal verb sẽ tạo nên câu văn hoàn toàn khác biệt so với động từ tạo nên nó.  (source: wikipedia)

Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency) download
Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency) download

Học phrasal verb sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên như người bản ngữ. Hãy cùng tìm hiểu về phrasal verb thông qua nội dung của cuốn sách này nhé.
Sách gồm tổng cộng 50 Unit và phần đáp án chi tiết

 • Unit 1: Definition of Phrasal Verbs, Separable/ Inseparable, and Transitive/Intransitive1
 • Unit 2: Phrasal Verbs and Do, Does, and Did
 • Unit 3: Three-Word Phrasal Verbs
 • Unit 4: Present and Past Continuous Phrasal Verbs
 • Unit 5: Stress in Two-Word Phrasal Verbs, Part 1
 • Unit 6: Stress in Three-Word Phrasal Verbs, Part 1
 • Unit 7: Separable Phrasal Verbs with Long Objects
 • Unit 8: Present Perfect Phrasal Verbs
 • Unit 9: Two-Word Phrasal Verbs that Require a Preposition when Used with an Object, Part 1
 • Unit 10: Phrasal Verbs Used as Nouns
 • Unit 11: Phrasal Verbs Used in Compound Nouns
 • Unit 12: Past Perfect Phrasal Verbs
 • Unit 13: Passive Phrasal Verbs, Part 1
 • Unit 14: Participle Adjectives Formed from Phrasal Verbs, Part
 • Unit 15: Phrasal Verbs and Will or Be Going To
 • Unit 16: Phrasal Verbs with Gerund Objects, Part 1
 • Unit 17: Adverbs and Phrasal Verbs
 • Unit 18: Phrasal Verbs and Can, Could, Will, and Would
 • Unit 19: Phrasal Verbs and the Adverb Right
 • Unit 20: Phrasal Verbs Followed by the -ing Form
 • Unit 21: Phrasal Verbs and Should and Ought To
 • Unit 22: The Particle Up and the Adverbs Right and All
 • Unit 23: Two-Word Phrasal Verbs that Require a Preposition when Used with an Object, Part
 • Unit 24: Stress and Phrasal Verbs Used as Nouns
 • Unit 25: Phrasal Verbs and Have to, Have Got to, and Must
 • Unit 26: Phrasal Verbs and the Adverb Back
 • Unit 27: Phrasal Verbs with the Particle Off and the Adverb Right
 • Unit 28: Passive Phrasal Verbs, Part 2
 • Unit 29: Phrasal Verbs and Might, May, and Can
 • Unit 30: Participle Adjectives Formed from Phrasal Verbs, Part 2
 • Unit 31: Phrasal Verbs and Gerund Subjects
 • Unit 32: Phrasal Verbs with the Particle Out
 • Unit 33: Phrasal Verbs and Midsentence Adverbs
 • Unit 34: Stress in Two- and Three-Word Phrasal Verbs, Part 2
 • Unit 35: Gerund Phrasal Verbs
 • Unit 36: Phrasal Verbs with the Particle Down
 • Unit 37: Phrasal Verbs Used as Nouns, Part 3
 • Unit 38: The Verb Keep and Adverbs and Adverbials Showing Degrees of Variability
 • Unit 39: Passive Phrasal Verbs, Part 3
 • Unit 40: Gerund Phrasal Verbs vs Phrasal Verbs Followed by the -ing Form
 • Unit 41: Two-Word Phrasal Verbs with the Particle In that Require Into when Used with an Object
 • Unit 42: Index Phrasal Verbs with Get, Part 1
 • Unit 43: Modals and Present Perfect Phrasal Verbs
 • Unit 44: Participle Adjectives and Passive Phrasal Verbs with the Verb Get
 • Unit 45: Phrasal Verbs with the Verb Turn
 • Unit 46: Stress in Phrasal Verbs with the Particle Into
 • Unit 47: Particles Used Without Verbs
 • Unit 48: Modals and Present Perfect Passive Phrasal Verbs
 • Unit 49: Combinations of Get, Right, Back, and To
 • Unit 50: Keep at it!
 • Answers

Link tải PDF bản đẹp Phrasal Verbs (Barron’s ESL Proficiency):

Các bạn vào link sau để download PDF bản đẹp:


You have to wait 20 seconds.

Generating Download Link…


 

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cart
 • No products in the cart.